LA CONFIANÇA #VALORSDEMPRENDRE

LA CONFIANÇA #VALORSDEMPRENDRE

La confiança és la fe que es diposita en una altra persona o en un esdevenir. Tenir confinaça en algú és tenir fe en ell, en allò que dirà o farà. L’amistat és per definició la millor aliada de la confiança.
Però la confiança té a veure amb l’esperança amb la fe, amb la incertesa i amb el que no és evident.
Quan iniciem un projecte, l’eina més important per vèncer la inevitable incertesa que acompanya el fet d’emprendre, és el valor de la confiança.

L’emprenedor necessita d’aquest valor en molts moments:
– confiança per vèncer la incertesa.
– confiança en les pròpies possibilitats
– confiança en les persones que hem triat com a companyes de viatge
– confiança en que hem realitzat unes bones prospeccions i planificació del projecte

“La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas la preguntas.”Earl Grey Estevens

La confianza es la fe que dipositamos en otra persona o en lo que va a suceder. Tener confianza en alguien es tener fe en aquella persona, en lo que dirá o hará. La amistad es, por definición, la mejor aliada de la confianza. Pero la confianza tiene que ver con la esperanza, con la fe, con la incertidumbre y con todo lo que no es evidente. Cuando iniciamos un proyecto, la herramienta más importante para vencer la inevitable incertidumbre que acompaña al acto emprendedor, es el valor de la confianza

El emprendedor necesita este valor en muchos momentos:
-confianza para vencer la incertidumbre
-confianza en las propias posibilidades
– confianza en las personas que hemos escogido como compañeras de viaje
-confianza en que hemos realizado una buena planificación del proyecto.